سه‌شنبه 7 آذر 1391

                                                                                            

نسیم فلاح دار

مدرک تحصیلی :کارشناسی مددکاری اجتماعی 
سمت :مسئول دفتر مدیریت نظارت، اعتبار بخشی و صدور پروانه ها
شماره تماس : 32532521 داخلی 125
-----------------------------------

مریم خطیبی
مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری

سمت :کارشناس اعتباربخشی
شماره تماس: 32532521  داخلی124
-----------------------------------

مریم حق نظری
مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری
سمت :کارشناس امور درمانگاهها
شماره تماس : 32532521 داخلی 124

-----------------------------------

مژگان صمیمی

مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری
سمت :کارشناس امور جراحی محدود
شماره تماس : 32532521 داخلی 129

-----------------------------------
نسترن اعظمی

مدرک تحصیلی:کارشناس مامایی

سمت :کارشناس امور دفاتر کار ( مامایی)
شماره تماس : 32532521 داخلی 151
-----------------------------------
فاطمه عالی داعی

مدرک تحصیلی:کارشناس مامایی
سمت :کارشناس امورمطب ها(متخصصین)
شماره تماس : 32532521 داخلی 119
-----------------------------------
سارا مکوندی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی پزشکی

سمت: کارشناس تجهیزات پزشکی

شماره تماس : 32532521 داخلی 129
-----------------------------------

فروتن زمانی

مدرک تحصیلی :کارشناس علوم آزمایشگاهی

سمت :کارشناس امور دندانپزشکی و امور اپتومتری و عینک سازی
شماره تماس :32532521 داخلی 122

-----------------------------------

مهدی امان وند ناصح
مدرک تحصیلی :کاردان تجهیزات
سمت : کارشناس صدور پروانه ها
شماره تماس : 32532521 داخلی 121

-----------------------------------

علیمراد محمدی
مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری وکارشناس ارشد حقوق

سمت :کارشناس امور طرح و برنامه و سرپرست اداره نظارت بر درمان
شماره تماس : 32532521 داخلی 120

-----------------------------------

ایمان عباسی سمیع
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
سمت : کارشناس امور مطب ها ( عمومی)
شماره تماس : 32532521 داخلی 119
-----------------------------------

میترا مسعودی
مدرک تحصیلی :کارشناس گفتار درمانی
سمت :کارشناس امور دفاتر کار
شماره تماس :32532521 داخلی 150

---------------------------
مجید مختاری
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

سمت :کارشناس امور دفاتر کار
شماره تماس :32532521 داخلی 122

---------------------------

دکتر احمد پیرجیانی
مدرک تحصیلی : دکتری پزشک عمومی
سمت :  کارشناس رسیدگی به شکایات
شماره تماس :32532521 داخلی 126
-----------------------------------
علی سند گل نظامی
مدرک تحصیلی :
سمت :  کارشناس رسیدگی به شکایات
شماره تماس :32532521 داخلی 126
-----------------------------------

سمیرا استرش
مدرک تحصیلی :کارشناسی مهندسی پزشکی

سمت :  کارشناس تجهیزات پزشکی
شماره تماس :32532521 داخلی 129

-----------------------------------
دکتر زهرالسادات شبیری
مدرک تحصیلی : پزشک عمومی

سمت :  کارشناس درمانگاههای (تخصصی)
شماره تماس :32532521 داخلی 152

-----------------------------
سحر دستجردی
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
سمت :  کارشناس اعتباربخشی و امور درمانگاههای عمومی
شماره تماس :32532521 داخلی 122
-----------------------------
دکتر علی پناهی 
مدرک تحصیلی : دکتری دندانپزشکی
سمت :  کارشناس دندانپزشکی
شماره تماس :32532521 داخلی 122

يكشنبه 5 خرداد 1398   23:30:14

تصویر ها