تقویم

<>
شيدسچپج
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

خدمات اکترونیکی

 

معرفی آموزش
 

واحد آموزش دانشکده پرستاری، زیر مجموعه ای از آموزش کل دانشگاه  علوم پزشکی البرز و واحدی مستقر در دانشکده است که اعضاء آن شامل: مسول اداره آموزش و کارشناسان اداره آموزش می باشند که انجام امور و ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان اعم از برنامه ریزی کلاسها، امتحانات و سایر امور آموزشی را به عهده دارد.


شرح وظایف مدیر اداره آموزش

 

- برنامه ریزی دروس طبق آرایش ترمی رشته ها ضمن هماهنگی با مدیران گروههای آموزشی

- نظارت و پیگیری بر امر دعوت اساتید مدعو ضمن هماهنگی با مدیران گروههای آموزشی

- دریافت تقویم آموزشی و هماهنگی جهت برنامه ریزی ترمی

- تطبیق دستورالعملها و آیین نامه های آموزشی جدید و ارجاع به مسئولین رشته ها و اقدام موارد مربوطه

- بررسی و اقدام به موقع موارد خاص طبق مقررات آموزشی

-  ابلاغ بخشنامه ها و نظارت بر اجرای آنها

- نظارت بر حسن اجرای موارد آموزشی تدوین شده از وزارت متبوع و تعیین شده در شورای آموزشی  

- تقسیم وظایف بین کارکنان با توجه به کارآیی و استعداد آنها

- تشکیل جلسه شورای آموزشی دانشکده و رفع مشکلات آموزشی

- هماهنگی موارد و برنامه های آموزشی با معاونت آموزشی دانشکده به طور مداوم

- تعیین مشکلات تحصیلی، رفتاری دانشجویان و اطلاع به والدین آنها و هماهنگی با مسئولین دانشکده

- نظارت بر ثبت نام دانشجویان

- نظارت بر انتخاب واحد و حذف واضافه دانشجویان تحت نظارت استاد راهنما

- محاسبه میزان واحد و ساعات کار اساتید مدعو و هیأت علمی جهت حق التدریس

- نظارت بر اجرای امتحانات (نظری و عملی)

- موافقت با مرخصی ساعتی یا روزانه افراد تحت مسئولیت و تعیین جانشین و ارسال به موقع آن به حضور ریاست و معاونت آموزشی و اداری دانشکده

- ابلاغ مقررات آموزشی به دانشجویان در اولین ترم تحصیلی

- تعیین آمار پیشنهادی دانشجویان به تفکیک جنسیت برای رشته های مختلف به کمک مدیر گروه آموزشی و ارسال به معاونت آموزشی دانشگاه

- تعریف فرایندی فعالیت های آموزشی در جهت شفاف سازی این فعالیت ها

      - نظارت بر انجام امور اداری و آماری و بایگانی آموزش


 

شرح وظایف کارشناسان اداره آموزش

  -تحویل مدارک ثبت نامی از دانشجویان جدید الورود جهت تشکیل پرونده دانشجویی پس از ثبت نام اینترنتی توسط دانشجو

ثبت اطلاعات دانشجودر سیستم جامع آموزش .

- استخراج و تهیه اسامی دانشجویان معاف از دروس پیش‌نیاز و اصلاح انتخاب واحد آنها.

- ثبت نام و تشکیل پرونده جهت دانشجویان مهمان یا انتقالی بر اساس مصوبه شورای آموزش دانشگاه و اعلام به آموزش کل.

- ثبت دروس هر نیمسال در سیستم جامع آموزش بر اساس: درس، استاد، زمان و مکان تشکیل کلاس، ظرفیت، اصلاح در صورت لزوم، تفکیک  نیمسال و انتقال به وب جهت انتخاب واحد اینترنی دانشجویان .

تهیه‌ی لیستهای حضور و غیاب و تحویل به اساتید در ابتدای هر کلاس.

کنترل انتخاب واحدهای دانشجویان رشته مربوطه.

 -   تأیید حذف و اضافه دانشجو پس از بررسی در خصوص حداقل و حداکثر مجاز واحدهای انتخابی

تهیه تائیدیه انتخاب واحد و اعلام به دانشجو جهت امضا و تائید نهایی توسط استاد مشاور و آموزش و معاون آموزشی و بایگانی در پرونده دانشجویی.

کنترل حذف و اضافه دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید مشاور و مدیر گروه مربوطه.

-  اقدامات لازم جهت حذف اضطراری دروس دانشجویان متقاضی مطابق مقررات .

  - برنامه ریزی جهت برگزاری امتحانات پایان ترم و اعلام برنامه امتحانات پایان ترم به دانشجویان، اساتید و ممتحنین.

-   صدور ابلاغ امتحانی اساتید با تائید معاونت آموزشی یا ریاست دانشکده.

-   حضور و غیاب دانشجویان و نظارت بر حسن اجرای آزمونها مطابق مقررات .

-   اعلام اسامی دانشجویان محروم از آزمون درپایان هر نیمسال تحصیلی در برد آموزشی و صدور نامه مربوطه به دانشجو.

تهیه لیست اسامی دانشجویان مشروط در پایان هر نیمسال و ارسال اخطاریه به آنان.

صدور گواهی‌نامه‌ها و معرفی‌نامه‌ها بر اساس درخواست دانشجویان.

تهیه و اعلام اسامی دانشجویان دارای نقص پرونده و جلو گیری از ادامه تحصیل آنها در صورت عدم رفع نقص پس از مهلت قانونی .

بررسی کارنامه دانشجویان در راستای اعلام نتیجه .

-  انجام مکاتبات لازم در خصوص دانشجویان متقاضی مرخصی تحصیلی، مهمانی و انتقالی و... با آموزش کل دانشگاه .

- اعلام اسامی دانشجویان شاهد، ایثار گر، استعداد درخشان و... به آموزش کل دانشگاه.

  - پاسخگوئی به سوالات اساتید و دانشجویان طبق آئین نامه های آموزشی .

  - کنترل اجرای به موقع کلاسها و نظارت بر حضور و غیاب اساتید و دانشجویان.

 - رسیدگی به درخواست دانشجویان و در صورت لزوم ارجاع به شورای آموزشی دانشکده .

  - همکاری در امور ارجاعی از طرف آموزش کل و سایر بخشهای دانشگاه با اعلام نظر معاون آموزشی دانشکده.

  - صدور ابلاغ اساتید در شروع  هرنیمسال و صدور گواهی تدریس اساتید در پایان هر نیمسال پس از اعلام نمره به آموزش دانشکده.

 - اعلام آمار و اسامی دانشجویان فارغ التحصیل به انضمام ارسال پرونده های مربوطه جهت انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی به اداره فارغ التحصیلان.

 -  تحویل تقویم آموزشی(Course Plan)از اساتید به منظور بررسی و نظارت مطالب ارائه شده در کلاس طبق سرفصل اعلام شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی .

 -  بایگانی کلیه بخشنامه ها ، دستورالعملها و  مکاتبات وارده و  صادره .

 -  تحویل فرم های حق التدریس به اساتید جهت تکمیل در ابتدای هر نیمسال تحصیلی و دریافت مستندات مربوطه از آنان جهت پرداخت حق التدریس.

- تهیه لیست فعالیت اساتید هر رشته توسط کارشناس مربوطه در پایان هر نیمسال به تفکیک واحد و تحویل آن به مسئول آموزش دانشکده پس از تائید مدیر گروه و معاون آموزشی جهت بررسی حق التدریس.

پنجشنبه 6 تير 1398   07:10:01

گالری تصاویر