اخبارو اطلاعیه ها
گزارش قاصدك بيمارستانها


 

رديف

نام بيمارستان

لینک گزارش

وضعيت

1

کمالي

مشاهده گزارش

فعال تست شده

2

امام جعفر صادق

مشاهده گزارش

فعال تست شده

3

شريعتي

مشاهده گزارش

فعال تست شده

4

امام علي(ع)

مشاهده گزارش

فعال تست شده

5

امام حسن (ع)

مشاهده گزارش

فعال – تست شده

6

حضرت فاطمه اشتهارد

مشاهده گزارش

فعال – تست شده

7

شهيد رجايي

مشاهده گزارش

فعال تست شده

8

شهيد مدني

مشاهده گزارش

 فعال – تست شده

9

ثارا...

مشاهده گزارش

اطلاع رساني شده

10

امام حسين(ع)

مشاهده گزارش

فعال – تست شده

11

کوثر

مشاهده گزارش

فعال تست شده
 

شنبه 24 آذر 1397   14:33:51