دوشنبه 1 مهر 1392

کمیته نرم افزار

          اهداف کمیته :

1-      تهیه و تدوین فرآیندهای کاری حوزه نرم افزار

2-     نیازسنجی و امکان سنجی نرم افزارهای مورد درخواست

3-      پیش بینی و نظارت بر تهیه و استقرار سیستم های مکانیزه

4-      تهیه شناسنامه نرم افزارهای موجود در ستاد و کلیه واحدهای تابعه

5-      بررسی و تایید فنی قراردادهای خرید و پشتیبانی نرم افزاری متناسب با برنامه ها و نیازمندی ها

 

اعضای کمیته :

1-     سرکار خانم مهندس ذوالنوری (رییس کمیته)

2-     خانم مهندس حسن زاده

3-     خانم مهندس اولیایی

4-     آقای مهندس سراجی

5-     آقای مهندس شکیبایی 

پنجشنبه 6 تير 1398   06:33:39