دوشنبه 1 مهر 1392

کمیته HIS

          اهداف کمیته :

1-      پیگیری و نظارت بر اجرای طرح های کشوری مرتبط با حوزه HIS

2-     پیگیری و نظارت بر "درخواست های تغییر در نرم افزار HIS" مراکز درمانی

3-      بررسی و تایید فنی قراردادهای خرید و پشتیبانی نرم افزار HIS مراکز درمانی به همراه سایر زیرسیستم های مرتبط

4-      نظارت فنی بر فعالیت های شرکت های مجری نرم افزار HIS در مراکز درمانی

5-     بهینه سازی فرآیندهای موجود در حوزه HIS

 

اعضا کمیته:

1-      خانم مهندس طناز ذوالنوری(رییس کمیته)

2-      خانم مهندس سولماز حسن زاده

3-      آقای مهندس محمد واثقی

4-      آقای مهندس علی شهبازی

5-      آقای مهندس مهدی نوری


دوشنبه 31 تير 1398   12:29:34