شنبه 12 ارديبهشت 1394

کمیته سخت افزاراهداف کمیته :

1-     پیگیری و نظارت بر درخواست های سخت افزاری .

2-     نظارت بر خریدهای سخت افزاری دانشگاه و مراکز تابعه .

3-     تهیه و جمع آوری و بروزرسانی شناسنامه سخت افزاری دانشگاه.

4-     بهینه سازی فرآیند های موجود.

 اعضای کمیته :

1-      خانم مهندس ذوالنوری

2-     خانم مهندس حسن زاده

3-     آقای مهندس نوری

4-     آقای مهندس سراجی

5-     آقای مهندس شکیبایی

6-     آقای مهندس زمانی

7-     آقای مهندس نوروستاپنجشنبه 6 تير 1398   06:26:57