دوشنبه 7 ارديبهشت 1394

شرح وظایف

-      کارشناس نرم افزار

حضور در جلسات و کمیته های تخصصی نرم افزار برگزار شده بعنوان دبیر کمیته، تهیه صورتجلسات و هدایت جلسات

نظارت در نصب و راه اندازی نرم افزارهای تایید شده در کمیته تخصصی نرم افزار

تهیه و نگهداری مستندات نرم افزاری

تهیه نسخه پشتیبان از بانک اطلاعات "نقلیه" و "ارتقاء و بهره وری" دانشگاه بصورت منظم

حضور در جلسات و کمیته های درون بخشی برگزار شده بعنوان دبیر کمیته ، تهیه صورتجلسات و هدایت جلسات

-      کارشناس HIS و سپاس

پایش مداوم سامانه srm  و بررسی خطاها

اطمینان از در دسترس بودن همیشگی سرورهای سپاس

پیگیری جهت اتصال همه بیمارستانها تابعه به نود سپاس

تهیه نسخه پشتیبان از بانک اطلاعات نود سپاس دانشگاه بصورت منظم

حضور در جلسات و کمیته های تخصصی HIS برگزار شده بعنوان دبیر کمیته ، تهیه صورتجلسات و هدایت جلسات

همکاری و هماهنگی جهت راه اندازی طرح های ابلاغی از وزارت بهداشت

بررسی درخواست های ارسالی از بیمارستانها و معاونت های دانشگاه در خصوص HIS و سپاس

همکاری و هماهنگی جهت ایجاد دسترسی ریموت به وزارت بهداشت در صورت لزوم

پیگیری و رفع اشکال در زمینه ارتباط سرور سپاس و مراکز تابعه و ارتباط با سرور وزارت بهداشتپنجشنبه 6 تير 1398   06:27:23