دوشنبه 7 ارديبهشت 1394


معرفی واحد نرم افزار


نرم افزار:

واحد نرم افزار مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی البرز با هدف تدوین سیاستهای مدیریت فناوری اطلاعات درزمینه نرم افزار،تمرکز بر خریدوپشتیبانی نرم افزارهای موردنیازواحدهای دانشگاه راه اندازی شد .تا کنون با برقراری 88 جلسه کمیته تخصصی نسبت به بررسی نرم افزارهای درخواستی ، تدوین فرآیند ها و استانداردها و اصلاح وضعیت موجود اقدام نموده است .

 

HIS:

واحد مدیریت سیستم های اطلاعات بیمارستانی (HIS)از واحدهای زیرمجموعه مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات و ارتباطات حوزه ریاست می باشد .هدف از این واحد مدیریت،  توسعه و پشتیبانی  نرم افزار سیستم اطلاعات بستری و سرپائی بیمارستانی(HIS) در بیمارستانهای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی البرز ، نظارت  بر خرید نرم افزارهای درمانی مرتبط بهHIS  نیازسنجی واحدهای مختلف دانشگاه , نظارت بر شرکتهای طرف قرارداد وپیگیری امور مربوط به توسعه و پشتیبانی پرونده الکترونیک سپاس می باشد .

دوشنبه 31 تير 1398   12:32:31