شنبه 12 ارديبهشت 1394

زیر سیستم های موجود در اتوماسیون اداری


نرم افزار حقوق دستمزد

نرم افزار کارگزینی و صدور احکام

نرم افزار حضور و غیاب

نرم افزار سیستم مدیریت خودرو

نرم افزارسیستم داروهای مخدر

نرم افزار سسیتم قرارداد حق التدریس دوره شبانه وروزانه

سیستم قرارداد محرومیت از مطب اعضا هیئت علمی

سیستم صدور قبض

سیستم های کنترلی

سیستم بازنشستگی

 سیستم انبار
دوشنبه 31 تير 1398   12:20:26