شنبه 12 ارديبهشت 1394

شرح وظایف واحد اتوماسیون اداری

-         نظارت و راهبری بر اجرای طرحهای اتوماسیون اداری و سیستمهای مکانیزاسیون در واحدهای تابعه دانشگاه

-         کنترل و مدیریت کاربران شبکه و تعریف سطوح دسترسی
 

-         ثبت اطلاعات مربوط به مشکلات نرم افزاری با ذکر علت مشکل و چگونگی حل آن

-         بروز رسانی اتوماسیون اداری و زیر سیستم های موجود

-         برگزاری کلاسهای کاربری نرم افزار بصورت عملی برای کاربران واحد

-         حضور در جلسات و برگزاری تخصصی کمیته اتوماسیون اداری برگزارشده به عنوان دبیرکمیته، تهیه صورتجلسات و هدایت جلسات.

-         رابط ارزشیابی و آموزشی مدیریت آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه در راستای نیازسنجی های آموزشی مدیریت آمار وفناوری اطلاعات .

-         انجام سایر امور مرتبط

پنجشنبه 6 تير 1398   06:44:43