شنبه 12 ارديبهشت 1394

گزارش عملکردواحد اتوماسیون اداری-         اعمال تمپلیت دو امضا ء در سیستم های مالی ستاد دانشگاه

-         اعمال تمپلیت دوامضاء در سیستم های مالی بیمارستانها،دانشکده ها، مراکز بهداشت و شبکه ها

-         اعمال سیستمی نمودن امضاء الکترونیکی در احکام شغلی وحقوقی در ستادو همچنین سیستمی نمودن امضاء الکترونیکی احکام شغلی در دانشکده هاو معاونتها .

-         اعمال سیستمی نمودن حکم های هیات علمی در سیستم محرومیت از مطب برای ستاد به همرا ه ایجاد شناسه گروه برای افرادی که در گردش کاری حکم دخیل هستند.

-         راه اندازی نسخه جدید سیستم اتوماسیون اداری در بیمارستانها

-         ایجاد کارتابل و ارسال به نفر بعد در مکاتبات اداری برای بیمارستانها

-         تغییرات در سیستم دبیرخانه در جهت paperless نمودن مکاتبات از جمله تغییرات در کارتابل متمرکز

-         ایجاد فیلداطلاعات تکمیلی گزارش 205 ستونی در سیستم پرسنلی

-         ایجاد گزارش تجمیع اطلاعات پرسنلی در وزارتخانه و همچنین تعریف این شناسه گروه برای کارگزینها ی ستاد ومراکز تابعه

-         پیگیری امضاء نامه های به خارج از سازمان که از طریق سیستم دبیرخانه صورت پذیردو پرینت نامه ها از سیستم که توسط کاربران گرفته میشود از سیستم حذف گردد.

-         اعمال تخلیه online سیستم حضوروغیاب

-         بررسی گردش کار احکام شغلی وحقوقی در مراکز و اعمال آن در سیستم

-         درسال 93 تعداد کاربر ایجاد دشده 630 میباشد.

دوشنبه 31 تير 1398   12:34:03