شنبه 12 ارديبهشت 1394

معرفی اعضاء واحد اتوماسیون اداری
 

نام ونام خانوادگی: راحله اولیاییسمت:
مسئول اتوماسیون اداریمدرک تحصیلی:
کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات     
               
        


تلفن تماس:
34197125 -026 الی 25 داخلی ، 125


آدرس پست الکترونیک:
oliai@abzums.ac.ir

 

دوشنبه 31 تير 1398   12:40:47