يكشنبه 13 ارديبهشت 1394 شرح وظایف واحد پورتالپشتیبانی فنی زیرپورتال مراکز


اصلاح زیرساخت های پورتال


بهبود رتبه پورتال دانشگاه با برگزاری کمیته های وبومتریکس به منظور شناسایی موارد موثر در رتبه بندی دانشگاهها و اعلام آن به مراکز جهت اعمال بر روی زیرپورتال هر مرکز


شناسایی نواقص زیرپورتال ها و اعلام آن ها به مراکز


طراحی فرم های الکترونیک با استفاده از فرم ساز پورتال در راستای برنامه الکترونیکی کردن فرآیندها


ایجاد زیرپورتال برای مراکز تازه تاسیس


آموزش رابطین پورتال مراکز تازه تاسیس


ارتباط مستمر با رابطین زیرپورتال مراکز

دوشنبه 31 تير 1398   12:40:27