سه‌شنبه 13 خرداد 1393
محبوبه حاجتی 

 سوپروایزر آموزشی


مدرک تحصیلی : 
  کارشناس پرستاری


شرح وظایف:
1- تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت )

2-تعیین نیازهای آموزشی ( مددجو و خانواده ، رده های مختلف کادر پرستاری و مامائی و کارکنان جدید الورود )

3- تعیین اولویتهای آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

4- اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروهها

5-تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخشهای مرتبط

6- تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی خدمات پرستاری و مامائی مورد نیاز مددجویان

7- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروههای پرستاری و مامائی

8- پیشنهاد تهیه کتب ، مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامائی

9-تشکیل کمیته آموزش پرستاری

10- هماهنگی جهت تشکیل و شرکت در کلاسهای آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

11- پیشنهاد ایجاد زمینه‌های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیت های آموزشی و پژوهشی

12- همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی کارکنان و مددجویان

13- همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت در امر آموزش

14- همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

15- برنامه ریزی و شرکت فعال در سمینارها ، کنگره ها جهت ارائه روشهای اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاری و مامائی

16- ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید ( به شکل کنفرانس ، جزوات / پمفلت و ... )

17- همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی

18- هدایت و آموزش کارکنان در راستای :

الف – حسابرسی کیفی خدمات پرستاری

ب – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده

19- هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط

20- هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها ، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان

21- ثبت و گزارش و پاسخگویی کلیه فعالیت های آموزشی به مدیر خدمات پرستاری

22- کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

23- کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها

24- ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده از طریق :

- کنترل حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده

- بررسی رضایتمندی مددجویان

- بررسی رضایتمندی کارکنان پرستاری

25- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت ها ی مختلف ) در برنامه های آموزشی براساس سرانه آموزش پرستاری

26- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکناناهداف واحد آموزش:

اهداف کلی:
ارتقا مستمر سطح آگاهی و توانمندی های علمی و عملی کارکنان

اهداف اختصاصی:

برنامه ریزی در خصوص رفع نیازهای آموزشی کارکنان

برنامه های آموزشی در راستای محور مدیریت و آموزش کارکنان جهت ارتقاء سطح توانمندی علمی و عملی کارکنان


افزایش انگیزه کاری کارکنان جهت شرکت در کلاس های آموزشی در راستای محور مدیریت و آموزش کارکنان

 اثربخشی آموزش های انجام شده از طریق بررسی کنترل و حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده، بررسی رضایت مندی مددجویان ، بررسی رضایت مندی کارکنان

ارتقاء کیفیت برنامه ریزی آموزش بدو خدمت جهت پرسنل جدیدالورود و سنجش توانمندی اولیه در راستای محور مدیریت و آموزش کارکنان

 
 اطلاعات تماس: 32500123 - 026  داخلی 290

شماره تماس مستقیم: 32506796 - 026
 

 

 
پنجشنبه 6 تير 1398   07:24:00

بازدیدها

تعداد بازديد اين صفحه: 260550
تعداد بازديد کنندگان سايت: 87252047 تعداد بازديد زيرپورتال: 1964987 اين زيرپورتال امروز: 722 سایت در امروز: 6778 اين صفحه امروز: 17