با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به سازمان ها, کسب و کار و استراتژی ها ی آنها تحت تاثیر قابلیت ها و کاربردهای روزافزون این فناوری قرار گرفته است که میزان این تاثیر بر حسب ویژگی های هر سازمان متفاوت است.تحولات پرشتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه جهانی و تأثیرات شگرف آن در علم و صنعت ،‌ سرفصل جدیدی با عنوان های مختلف داشته است که فناوری اطلاعات زیربنای آن است.

در شرایطی که فناوری اطلاعات چنین نقش کلیدی در متحول ‌سازی خدمات را ایفا می‌کند، جای آن دارد تا پژوهش‌های مختلف  نیز مقتدرانه با فنآوری‌های روز پشتیبانی و تجهیز شود  از این رو مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی البرز نیز با تفکیک فعالیت ها در بین واحدهای تخصصی مرتبط، در راستای تحقق این اهدف فعالیت می نماید.


دوشنبه 31 تير 1398   12:15:21