يكشنبه 13 ارديبهشت 1394 کمیته آمار


اهداف کمیته آمار دانشگاه:

تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری


وظایف کمیته آمار دانشگاه :

1. بررسی و تصویب تعاریف و مفاهیم کاربردی آمار در حوزه‌های مختلف 

2. ایجاد ساختار مدیریتی در نظام آماری  


اهداف کمیته آمار اداره آمار:

1. گردآوری، طبقه‌بندی و تدوین آمار و اطلاعات موردنیاز در قالب بانک‌های اطلاعاتی

2. تسهیل دسترسی مدیران و کارکنان به آمار و اطلاعات صحیح و دقیق

3. ساماندهی و ارتقای نظام اطلاعرسانی

وظایف کمیته آمار اداره آمار:

پیگیری جهت اجرای تغیرات مصوب تعاریف و مفاهیم کاربردی آمار در حوزه‌های مختلف .

شناسایی مشکلات موجود، بررسی و تعیین روش‌های رفع آنها و پیشنهاد به کمیته آمار .

شناخت امکانات، نقاط قوت و ضعف و بررسی راههای تقویت و رفع آنها.

شناسایی اقلام آماری و اطلاعاتی موجود و موردنیاز حوزه‌ها.

ارزیابی راهکارهای مکانیزاسیون و اتوماسیون آمارهای موجود و پیشنهاد ایجاد پایگاه‌های آماری.

تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های آماری حوزه‌ها.

ارائه طرح‌ها و پیشنهادها در زمینه رفع مشکلات اجرایی فعالیت‌های آماری واحدهای تابعه.

شناسایی نیازهای اطلاعاتی مدیران واحدهای ستادی و محیطی.

دریافت اطلاعات و تهیه گزارشات مقطعی از فعالیت‌های حوزه‌ها.

پردازش، تجزیه وتحلیل اطلاعات آماری و تدوین گزارش تحلیلی ازوضع موجود فعالیت‌های آماری .

ارتباط و همکاری مستمر با کلیه معاونت‌ها جهت دریافت اطلاعات و آمار مربوطه.دوشنبه 31 تير 1398   12:35:39