يكشنبه 13 ارديبهشت 1394

فرآیندهای واحد آمار و طرح ساماندهی :

 

1. انجام نیازسنجی اولیه اقلام آماری مربوط به حوزه هر معاونت توسط کارشناسان اداره آمار قبل از تشکیل کمیته آماربه صورت : بررسی فرمهای وزارتخانه (فرمهای نظام نوین)، بررسی فرمهای داخلی اداره آمار و بررسی مکاتبات انجام شده در خصوص آمار درخواستی درون سازمانی و برون سازمانی دارای فرایند ثابت

 

2. ارائه نتایج حاصل از نیازسنجی اولیه در کمیته آمار مدیریت و بررسی مجدد اقلام توسط کارشناسان آن کمیته .

 

3. جمع آوری کلیه فرمهای آماری و نامه های داخلی حوزه های مختلف دانشگاه با هدف :

 

بررسی فرایندهای موجود جمع آوری اقلام آماری

 

تعیین فرایندهای موازی و مشترک


تعیین محل جمع­آوری برای هریک از اقلام به همراه نام کارشناس فعلی

 

جمع­آوری اطلاعات مربوط به اقلام آماری یا اطلاعاتی

 

دوشنبه 31 تير 1398   13:08:37