يكشنبه 13 ارديبهشت 1394

شرح­ مختصری از فعالیتهای اداره آمار :

 

1- تدوین برنامه جامع عملیاتی اداره آمار دانشگاه

2- اجرای طرح­ ساماندهی گردش آمار و اطلاعات و استخراج اقلام آماری و اطلاعاتی معاونت ها و ....

3- پیگیری جهت پیاده سازی سیستم جامع اتوماسیون آماری دانشگاه و ارائه گزارشات مورد نظر مدیران از طریق پایگاه جامع اطلاع رسانی

5- تدوبن دفترچه شاخص های آماری معاونتهای هفت گانه

4- جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به تسهیلات بهداشتی،درمانی استان

5- جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به فعالیتهای بیمارستانی کلیه بیمارستانهای دانشگاهی در استان بصورت ماهیانه

6- دریافت اطلاعات پرسنلی دانشگاه بوسیله نرم افزار کارگزینی

7- جمع آوری اطلاعات پرسنلی کلیه مراکز به طورماهیانه

8- به روز رسانی اطلاعات مربوط به دانشجویان ، آموزش کارکنان و .....از طریق ایمپورت اطلاعات درزمانهای مورد نظردرسیستم آماری

9- حذف فرایندهای دستی جمع آوری آمار و اطلاعات و افزایش دقت وسرعت جمع آوری اطلاعات

10- ایجادفرایندهای صحیح جمع آوری آمار و اطلاعات

11- تحلیل شاخص های آماری و انعکاس به وزارت متبوع

12- پاسخگویی به کلیه مکاتبات مربوط به درخواست آمار و اطلاعات دانشگاه از طرف سایر دستگاههای اجرایی استان از جمله : استانداری،فرمانداری و ...

13- برگزاری کلاسهای آموزشی جهت کارشناسان ذیربط

14- به روز رسانی سامانه اطلاعات مکانی (    GIS)

15- انجام بازدیدهای ادواری از کلیه واحدهای آمار دانشگاه به منظور نظارت و کنترل فرآینده های جمع آوری آمار و اطلاعات 

16- برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان دارای پست آمار و آمار و خدمات ماشینی دانشگاه

 

اهداف کلان :

 

ساماندهی مدیریت گردش آمار و اطلاعات


ایجاد اعتقاد و باور و توانمندسازی مصرف‌کنندگان آمار و اطلاعات در دانشگاه بمنظور شناخت و به کارگیری شاخص‌های آمار


ایجاد اعتقاد و باور و توانمندسازی تولید کنندگان آمار و اطلاعات برای ثبت دقیق


شفاف‌سازی فرایند گردش آمار و اطلاعات در دانشگاه


ایجاد بستر لازم برای راه اندازی اتوماسیون آماری


به کارگیری و توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات وایجاد پایگاه‌های اطلاعات آماری


ارتقاء کیفیت و کمیت گزارش‌های آماری


برقراری ارتباط و همکاری با سایر دانشگاه‌ها و سازمان‌ها در خصوص اطلاعات آماری

دسترسی آنلاین به گزارشات آماری و شاخص های مرتبط با فعالیت بخش های بستری بیمارستانهای دانشگاهی


دسترسی به اطلاعات و آمار و شاخص های به روز دانشجویان دانشگاه با استفاده از سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه


دسترسی به اطلاعات و آمار و شاخص های به روز اعضاء هیات علمی دانشگاه با استفاده از سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه


فرآیند ثبت اطلاعات ماهانه آمار سزارین و زایمان در کلیه بیمارستانهای
دانشگاهی و غیردانشگاهی دارای زایشگاه
 


فرآیند به روز رسانی اطلاعات طرح های تحقیقاتی در اتوماسیون آماری
دانشگاه


فرآیند ثبت اطلاعات واحدهای سرپایی و پاراکلینیک در سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه


دسترسی سریع به آمار اطلاعات و شاخص های نیروی انسانی دانشگاه با استفاده از سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه


چکیده برنامه راهبردی واحد آمار
 :

اهداف کلی

هدف 1 : ارتقاء نهاد مدیریت آمار و اطلاعات  ، توسعه همکاری و هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

هدف 2 : ارتقاء فرهنگ آماری و توانمندسازی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آمار و اطلاعات

هدف 3 : ساماندهی نظام آمارو اطلاعات دانشگاه

هدف 4 : بکارگیری و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ایجاد یا توسعه پایگاههای اطلاعات آماری

 

اهداف کلی و اهداف اختصاصی  ( راهکارها ) :

هدف 1 : ارتقاء نهاد مدیریت آمار و اطلاعات ، توسعه همکاری و هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

راهکار 1 : بهینه سازی و توسعه ساختار ، تشکیلات و منابع انسانی آمار و اطلاعات

راهکار 2 : ایجاد زمینه مناسب جهت توسعه همکاری و هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی

 

هدف 2 : ارتقاء فرهنگ آماری و توانمندسازی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آمار و اطلاعات

راهکار 1 : افزایش آگاهی و اصلاح نگرش افراد نسبت به آمار ، توانمند نمودن تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در استفاده از آمار و اطلاعات

 

هدف 3 : ساماندهی نظام آمار و اطلاعات دانشگاه

راهکار 1 : ثبت ، جمع آوری ، پردازش و تحلیل مستمر داده ها

راهکار 2 :استقرار یا توسعه سیستم های اطلاعاتی– عملیاتی مطلوب ( اتوماسیون آماری )

 

هدف 4 : بکارگیری و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ایجاد یا توسعه پایگاههای اطلاعات آماری

راهکار 1 : زمینه سازی و بکارگیری موثر دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام وظایف سازمانی تولیدکنندگان آمار

راهکار 2 : توسعه پایگاه اطلاعات آماری دانشگاه

 

پنجشنبه 6 تير 1398   07:22:09