يكشنبه 13 ارديبهشت 1394

معرفی اعضاء واحد آمار

نام :
زهرا       

نام خانوادگی : دهقاندار

سمت : کارشناس مسئول آمار

شماره تماس : 127 -  02632558920
02634197127

شرح وظایف  :

تهیه طرحهای آمارگیری در زمینه های مختلف بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و پژوهشی .

نظارت و جمع آوری و بررسی اطلاعات آماری کلیه معاونت ها و تهیه سالنامه آماری .

نظارت و بررسی در امر محاسبات انجام شده با فرمولهای مختلف آماری .

نظارت و ارائه راهکارهای مناسب در تهیه و تدوین نشریات و سالنامه آماری .

بررسی نتایج و تجزیه و تحلیل های آماری .

ورود اطلاعات آماری در پرتابل وزارتخانه و پرتابل استانداری و .....

بررسی گزارشات دوره ای تهیه شده حاوی نحوه پیشرفت کار و تغییرات و تحولات زمانی .

سرپرستی در امور مربوطه به جمع آوری اطلاعات آماری در سطح کشور .

بازبینی فنی پرسشنامه های تکمیل شده هریک از طرح های آماری و رفع نقص پرسشنامه .

نظارت در نحوه اجرای طرحهای آماری و ارزشیابی روشها و معیارهای استفاده شده .

همکاری با مسئولین واحدهای مختلف وزارتخانه در زمینه حل مسائل و مشکلات آماری .

طراحی و تنظیم و چاپ گزارشات آماری طبق اصول و فنون مربوط برای ارائه و انتشار .

انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد.

انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق .


نام : نازنین

نام خانوادگی : شیخ محمدی

سمت : کارشناس آمار

شماره تماس : 127-32558920
02634197127

شرح وظایف :

·         ورود اطلاعات آماری در پرتال وزارتخانه و پرتال استانداری و ...

·         کنترل پرتال آماری بیمارستانها

·         جمع آوری اطلاعات آماری کلیه معاونت ها و تهیه سالنامه آماری

·         تهیه طرحهای مختلف آماری در زمینه های مختلف بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی و غیره

·         بررسی معیارها، طبقه بندی ها و جداول مورد لزوم

·         تهیه دستورالعمل مربوط به استخراج آمار

·         همکاری با آمارشناس به منظور تهیه روش نمونه گیری

·         مطالعه و بررسی و اظهارنظر درباره نشریات آماری از نظر موضوع

·         بازبینی فنی پرسشنامه های تکمیل شده هریک از طرح های آماری و رفع نقص پرسشنامه ها

·         سرپرستی امور مربوط به جمع آوری اطلاعات آماری در سطح مملکت یا در یک منطقه از کشور

·         تهیه و بررسی گزارشات ماهانه تهیه شده حاوی پیشرفت کار، تجزیه و تحلیل تحولات و تغییرات زمانی درباره هریک از موضوعات مورد بررسی

·         طراحی و تنظیم چاپ متون گزارشات آماری طبق اصول و فنون مربوط برای ارائه و انتشار

·         انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد.

 

دوشنبه 31 تير 1398   13:14:19