يكشنبه 13 ارديبهشت 1394

اداره آمار دانشگاه از واحدهای زیرمجموعه مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات و ارتباطات می باشد . وظیفه اصلی این اداره مدیریت آمار و اطلاعات مرتبط با دانشگاه از طریق ایجاد فرایندهای مناسب و نیز اصلاح فرایندهای موجود می باشد.
 
این اداره کلیه آمار و اطلاعات موجود را در بازه های زمانی مشخص جمع آوری و پس از جمع بندی نهایی به مرکز مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات وزارت بهداشت , درمان وآموزش پزشکی ارسال می نماید. یکی از برنامه های اساسی و در حال اجرای این اداره پیاده سازی سیستم اتوماسیون آماری است .

واحد آمار با بستر سازی مناسب از طریق توسعه کمی و کیفی نظام آمار و اطلاعات زمینه مساعدی برای انجام تحقیقات با تاکید بر اولویتهای توسعه کشور و با محوریت سیاستگذاری و برنامه ریزی نظام آمار و اطلاعات فراهم آوریم تا اطلاعات سریع و آسان و بموقع به دست مدیران برای تصمیم گیری برسد
.

دوشنبه 31 تير 1398   12:04:28