تقويم

<>
شيدسچپج
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

لینک های ویژه


بازديدها

تعداد بازديد از سايت: 7672967
تعداد بازديد اين صفحه: 8178
در امروز: 14528
اين صفحه امروز: 38

شرح وظايف امور اداري

***

1-      اعمال و اجراي قوانين ، آئين نامه هاي اداري و استخدامي صادره از مراجع ذيصلاح .

2-      تهيه و تدوين آئين نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العملهاي لازم اداري و ابلاغ آنها به ادارات مربوط .

3-      هماهنگي  در اجراي امور مربوط به ادارات كارگزيني - دبيرخانه وخدمات وتاسيسات وروابط عمومي ورفاه  .

4-      رسيدگي و كنترل اطلاعات و مدارك پرسنلي و اداري واصله از ساير ادارات.

5-      ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه مقررات استخدامي و طبقه بندي مشاغل و اظهار نظر در مورد آنها .

6-      شركت درجلسات متشكله حوزه معاونت اداري و مالي مديران كميته استخدام شوراي اداري و مالي و غيره .

7-      تامين نيروي انساني مورد نياز واحد و نظارت بر استخدام كاركنان جديد .

8-      انجام اجراي امور مختلف رفاهي كاركنان و تهيه و تنظيم طرح هاي مربوطه .

9-      برآورد ميزان ملزومات و ابزار لازم كار اداري و نظارت بر توزيع آنها .

10-  نظارت بر اجراي مربوط به ارتقاء شغلي كاركنان ، پرداخت فوق العاده ها ، اضافه كاري و كسركار و غيره.

11-  نظارت برحسن انجام وظيفه كارشناسان قسمت مديريت امور اداري .

12-  انجام ساير امور محوله و مربوط بنا به تشخيص و ارجاع به مقام مافوق .

الف ) امور دفتري و اداري

1-      ثبت خلاصه مشخصات و جريان نامه هاي وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوط .

2-      تفكيك و توزيع نامه ها براي ارجاع به واحد اقدام كننده و پيشگيري آنها .

3-      تهيه صورت مايحتاج اداري كارمندان واحد مربوط توزيع آنها .

4-      نظارت بر امور بايگاني اسناد و بايگاني محرمانه براي حفظ سوابق مربوط .

5-      نظارت بر انجام امور بايگاني پرسنلي به منظور نگهداري سوابق استخدامي كاركنان .

6-      انجام ساير امور مربوط بر حسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق

 ب ) امور بايگاني

1.      حفظ و نگهداري نامه ها ، اوراق و اسناد و مدارك و پرونده هاي محرمانه مطابق مقررات و اصول بايگاني و تهيه   فهرست مربوط بر اساس روش تعيين شده .

2.      پيوست كردن پرونده ها يا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور .

3.      تحويل پرونده هاي مختومه به بايگاني راكد با اجازه مقام مافوق .

4.      صورت برداري ، طبقه بندي ، كد گذاري و بايگاني پرونده ها طبق دستورالعمل هاي مربوط و احتياجات دانشگاه .

5.      نظارت بر انجام امور بايگاني به منظور حفظ سوابق پرونده ها و مكاتبات .

6.      انجام ساير امور مربوط بر حسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق .

پ ) ماشين نويسي

1.      ماشين كردن نامه ها و يادداشت هاي اداري از روي پيش نويس هاي خطي

2.      ماشين كردن بخشنامه ها ، يادداشت ها ، گزارش ها و مقالات و نامه هاي چاپي

3.      ماشين كردن احكام استخدامي كاركنان

4.      مقابله مطالب ماشين شده با نسخه اصلي و تصحيح آنها در صورت لزوم .

5.      راهنمايي ماشين نويسان طبقات مادون از نظر رعايت اصول مربوط به نامه نگاري و ماشين نويسي .

6.      ماشين كردن مطالب اداري و فني دقيق به زبان فارسي

7.      انجام ساير امور مربوط بر حسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق .

ت ) امور خدمات

1.      نظارت بر انجام امور مربوط به انتظامات .

2.      تعيين محل كار خدمتگزاران و تعيين ساعات كشيك.

3.      نظارت بر انجام خدمات عمومي ساختمانها از قبيل تأمين روشنائي ، سوخت ، تلفن ، كولر و غيره

4.      نظارت بر حسن اجراي وظايف كاركنان انتظامي و  حضور و غياب آنها

5.      تهيه و تنظيم گزارش و صورتجلسه از حوادث و وقايع و تسليم آن به مقامات  .

6.      انجام ساير امور امور مربوط بر حسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق .

ج ) امور نقليه

1.      ثبت ميزان سوخت و كاركرد اتومبيل ها در دفتر و تحويل به حساب داري.

2.      رسيدگي به تصادفات ، تخلفات رانندگي رانندگان تحت سرپرستي و كليه امور به تعميرات و شماره گذاري اتومبيل ها .

3.      نظارت بر انجام تعميرات و سرويس وسائط نقليه و برآورد هزينه تعمير آنها .

4.      نظارت و بررسي تقاضاهاي خريد وسائط  نقليه و لوازم يدكي آنها و تسليم تقاضاها به مراجع ذيربط جهت خريد

5.      تنظيم و اجراي برنامه بازديد اتومبيل ها از نظر رفع نواقص و تصادفات و غيره .

6.      تهيه گزارش هاي ادواري و مورد ي از وضعيت انواع اتومبيل ها و خودرو هاي مورد استفاده.

7.      كنترل حضور و غياب رانندگان

8.      انجام ساير امور مربوط بر حسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق .          


9.       

شرح وظايف امور اداري

شرح وظايف

1.      نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي *.

2.      صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها *.

3.      سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار ، تعيين وظايف و حدود مسئوليتها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي *.

4.      تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن *.

5.      صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .ه .

6.       شركت در كميسيونها ، سمينارها ، كميته ها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .

7.       تهيه مجموعه هدف ، وظايف و پستهاي سازماني كاركنان بيمارستان و پيشنهاد آن به واحد تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت

8.      و برنامه ريزي كشور جهت تائيد آن .

9.       انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين سازمان متبوع با همكاري واحدكارگزيني .

10.  تشريك مساعي با واحدهاي ذيربط در تنظيم آئين نامه ، بخشنامه و .... .

11.  برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف واحدهاي تحت سرپرستي

12.  اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر

13.  پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات

14. اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

15. تهيه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق

16.  نظارت بر امور در جهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان

17.  نظارت بر اجراي امور ارزشيابي ساليانه كاركنان و تعيين ضرايب افزايش سنواتي آنان جهت صدور حكم حقوقي مربوطه

18. همكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي

19.  نظارت بر امر آموزش كاركنان با همكاري مسئولين مربوطه

20.  نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات بر حسب مورد

21.  نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان

22. انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق .

وظايف و اختيارات مديريت امور اداري :

1.      اجراي سياست ها و خط مشي هاي دانشگاه در زمينه هاي مربوط به امور اداري، استخدامي و پشتيباني.

2.      تهيه  و تنظيم آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستور العمل هاي اداري لازم جهت ارائه به مقامات ذي ربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به كليه ي واحدها پس از تأييد.

3.      اداره  امور استخدامي بر طبق مقررات و آيين نامه هاي مربوط.

4.      مطالعه و بررسي رسته هاي شغلي مشاغل دانشگاهي و ارائه  نظرات و پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع ذي ربط با همكاري مديريت طرح و برنامه.

5.      نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي هيأت علمي و غيرهيأت علمي در ارتباط با كليه  موارد استخدامي.

6.      برنامه ريزي درجهت تأمين نيروي انساني مورد نياز و ارائه ي طرح ها و پيشنهادهاي لازم و همچنين انجام امور مربوط به استخدام

7.      تهيه ي كليه احكام پرسنلي در امور استخدام، ترفيع، انتقال، انتصاب، مرخصي ها، بازنشستگي و غيره با رعايت مقررات مربوط و پيش بيني آن ها در زمان مقتضي.

8.      شركت در جلسات كميته ي اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل و ساير كميته ها و هيأت ها و... و انجام وظايف مربوط حسب مورد.

9.      همكاري در امر تهيه و تنظيم و  اصلاح مجموعه شرح وظايف، نمودار و پست هاي سازماني دانشگاه با مديريت طرح و برنامه.

10. نگهداري پرونده هاي پرسنلي اعم از هيأت علمي و غير هيأت علمي و ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل.

11. انجام كليه ي امور مربوط به رفاه كاركنان واعضاي هيأت علمي.

12. اظهار نظر در مورد آيين نامه ها و مقررات استخدامي.

13. نظارت بر امر ارزشيابي كاركنان و انجام امور مربوط.

14. تهيه ي  طرح هاي مربوط به رفاه عمومي شاغلين و بازنشستگان دانشگاه و نظارت برحسن اجراي آن.

15. انجام امور اداري كاركناني كه از طريق پيمانكاران طرف قرارداد معرفي مي شوند.

16. ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي مختلف واحدهاي تابعه.

17. نظارت بر كار كليه ي واحدهاي تحت نظر و اطمينان از صحت عملكرد آن ها در حسن اجراي وظايف محوله.

18. تعيين و ارائه خط مشي هاي لازم در زمينه هاي تداركاتي به واحدهاي ذي ربط.

19. نظارت بر انجام امور كاردكس، انبارها و انبار گرداني با همكاري مديريت امور مالي و براساس مقررات و ارائه گزارش هاي مربوط.

20. مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و نظارت در ورود و خروج و حضور و غياب كليه ي پرسنل و رسيدگي به امور فوق و ارجاع تخلفات حسب مورد به هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و ارائه ي گزارش هاي لازم.

21. ارائه ي به موقع گزارش كار پرسنل به امورمالي جهت پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه.

22. تاييد كاركرد پيمانكاران طرف قرارداد با همكاري واحدهاي مربوط جهت ارائه به امورمالي.

23. پيش بيني، تهيه  و توزيع مايحتاج واحدهاي مختلف دانشگاه، طبق برنامه ي تعيين شده و مقررات مربوط.

24. اجراي مصوبات كميسيون موضوع ماده ي 45 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها.

25. برنامه ريزي و نظارت بر برنامه سرويس اياب و ذهاب دانشجويان، اساتيد و كاركنان

26. اداره ي امور وسايل نقليه و انجام پيگيري ها و اقدامات لازم در زمينه ي بازسازي، تعميرات و حفاظت از ماشين آلات و وسايط نقليه.

27. نظارت بر انجام امور مربوط به اداره خدمات عمومي ، نظارت بر اداره ي امور مربوط به تلفنخانه

28. ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن انجام.

29. برنامه ريزي  تعميرات اساسي و پيشنهاد بودجه ي لازم به مراجع ذي ربط و نظارت بر انجام تعميرات اساسي در واحدهاي دانشگاه و تأييد اسناد مربوط.

30. نظارت و انجام امور مربوط به تعمير و نگهداري تأسيسات و ساختمان هاي مختلف.

31. ايجاد هماهنگي بين گروههاي فني ( درخصوص تأسيسات و نگهداري ) و نظارت بر اجراي امور تأسيساتي پروژه ها.

32. پيشنهاد برگزاري مناقصات و اجراي آن در صورت تصويب.

33. انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.

واحد در آمد

***

1.      تحويل گرفتن پرونده ها از واحد ترخيص والصاق قبوض واريزي بانك جهت هر پرونده ودر صورت داشتن بيمه هاي تكميلي طرف قرار داد ( ايران – شركت نفت ) تفكيك اسناد جهت ارسال به بيمه تكميلي

2.      چك كردن تخفيف داده شده از لحاظ مهر و امضا مديريت و رياست محترم و ثبت در سيستم توسط واحد مددكاري

3.      چك نهايي كاركرد پزشكان و گرفتن پرينت و ارسال به واحد حسابداري

4.      چك كردن كليه نسخ سرپايي بيمه اي  پزشكان ( شامل : تامين اجتماعي ، خدمات درماني ، نيروهاي مسلح ، كميته امدادوشركت نفت  ) و خدمات غير از ويزيت ( اكو ، نوار قلب ، تست ورزش ، ...)  جهت جلوگيري از كم درخواستي و كسورات

5.      بررسي پروندههاي جراحي باز از نظر كدهاي درخواستي

6.      تفكيك و تنظيم اسناد بيمااران تصادفي جهت ارسال به معاونت درمان و ثبت در سامانه ترافيك

7.      تفكيك اسناد بستري بيمه تامين اجتماعي ، خدمات درماني ، نيروهاي مسلح و كميته امداد و ليست گيري اسناد طبق قانون و ضوابط سازمانهاي بيمه گر

8.      پيگيري تحويل نسخ و اسناد پزشكان و اسناد پاراكلينيك به اين واحد براي بررسي

9.      چك كردن كليه پرونده هاي بستري موقت از لحاظ كاركرد پزشكان و سرويس هاي ارائه شده جهت ارسال به سازمان هاي بيمه هاي اوليه ( خدمات درماني – تامين اجتماعي – ارتش و كميته امداد)

10. ثبت كليه ارسالي و وصولي و نقدي در سايت سجاد

11. تحويل اسناد بستري دائم و موقت بيمه اي به كارشناسان مقيم جهت بررسي

12. تهيه و تنظيم نامه هاي بستري و سرپايي بيمه هاي اوليه و مكمل  جهت تعيين مبالغ ارسالي

13. تحويل اسنادبستري  بررسي شده ،سرپايي و پاراكلينيك  به سازمان هاي بيمه گر

14. تنظيم ليستهاي ارسالي وصولي و كسورات

15. بررسي كسورات

16. محاسبه كاركرد داروخانه

17. تنظيم ليست بيماران ديابتي جهت ارسال به معاونت درمان

18. تنظيم اسناد و ليست بيماران خاص

19. تنظيم ليست تخفيف هاي مدد كاري و بيماران بخش روانپزشكي

20. چك كردن صورتحساب و قبوض لاشه پرونده هاي بستري و موقت جهت ارسال به واحد مدارك پزشكي

21. پيگيري پرونده هاي بلاتكليف و فراري از لحاظ پرداخت هزينه ها و اعلام به رياست محترم امور مالي

22. تنظيم ليست درخواستي بودجه دانشگاه

23. پيگيري و دريافت چك از بيمه هاي تكميلي   

        24.اخذ مدارك پزشكان جديد الورود و اعلام به سازمان نيروهاي مسلح  

واحد ترخيص

***

 

1.      ترخيص بيماران در واحد ترخيص همزمان با  چك كردن كاركرد پزشكان

2.      چك كردن كاركرد آزمايشگاه ،داروخانه و راديولوژي جهت جلوگيري از كم درخواستي و كسورات راديولو‍ژي

3.      تحويل مدارك بيمه تكميلي به بيماران داراي  بيمه هاي تكميلي(شامل صورتحساب ،پرينت دارو ،آزمايش، راديولوژي)

4.      چك كردن نسخ ويزيت سرپايي نيروهاي مسلح جهت گرفتن CD  براي ارسال به بيمه

5.      پيچيدن داروهاي بستري كليه بخشها

شرح وظايف  واحد مدارك پزشكي

***

1-رويت پرونده هاي ارسالي از واحد در آمد از نظر نواقص كمي وكيفي

2- الصاق برگه نواقص به پرونده ها جهت رفع نقص وتحويل آنها به منشي بخشهاي مربطه با اخذ رسيد

3-ثبت تاريخ ترخيص بيمار در دفتر خروج واحد مدارك پزشكي

4-مرتب نمودن پرونده ها براساس ترتيب اوراق اصلي و فرعي

5-كدگذاري بيماريها و جراحيها براساس كتاب ICD-10 وicd 9-cm

6-اتوماسيون كل پرونده هاي كد گذاري شده براساس تشخيص اوليه حين درمان و تشخيص نهايي

7-مرتب نمودن پرونده ها براساس شماره به روش ترمينال ديجيت  بايگاني آنها در فايلهاي ريلي

8-پاسخگويي به ارباب رجوع در صورت لزوم جهت موارد بيمه گريها و پزشكي قانوني و ثبت احوال

9-كپي گيري پرونده هاي فوتي يا شكايتي جهت ارائه به مراكز درخواست كننده

10-پيگيري اقدامات لازم جهت اسكن پرونده ها

11-ثبت اطلاعات پرونده هاي تصادفي و اسكن فرم 115در سامانه تصادفات

12-ثبت مرگ بيمارستاني هر ماهه  در سامانه نرم افزاري مركز بهداشت دانشگاه

13-گزارش گيري بيماريها براي تحقيقات و همكاري با پزشكان در انجام طرح تحقيقاتي

14-تهيه ليست پرونده هاي ارسال نشده از واحد در آمد به واحد مدارك پزشكي

15-پيگيري پرونده هاي خارج شده از واحد مدارك پزشكي

16-برگ شمار پرونده هاي فوتي و الصاق برگه نقص جهت رفع نواقص موارد فوتي

17-تحويل پرونده هاي بستري موقت اورژانس  از واحد درآمد و ثبت تاريخ ترخيص ها در دفاتر خروج واحد مدارك پزشكي

18-آزاد نمودن شماره پرونده هاي بدون اقدام

19-تشكيل پرونده  جهت پيماران دياليزي

20-ثبت دفاتر مدارك پزشكي از پرينتهاي ارسالي واحد پذيرش

21-گرفتن آمار ماهيانه به تفكيك بخشها شامل آمار رضايتي ها و آمار بستري ها

22-رسم نمودار و جداول آماري بيماران رضايتي بخشها

23-مرتب نمودن پرونده هاي بستري موقت وفايل آنها براساس شماره سريال

24-پوشه كردن پرونده هاي بايگاني براساس رنگ

25-تشكيل كميته مدارك پزشكي هر ماه يكبار

26-تايپ نامه هاي پزشك قانوني و ثبت احوال

27-فايل نمودن پرونده هاي يونيت (بستري مجدد)


واحد مهندسي پزشكي

***

تعريف مهندسي پزشكي

 كاربرد اصول و فنون مهندسي در رشته هاي پزشكي مي باشد. مهندسي پزشكي روش ها و تكنيك هاي مهندسي با علوم زيستي و پزشكي را به منظور بهبود كيفيت سلامت انسان و زندگي با يكديگر تلفيق مي كند. مهندسي پزشكي  ( Biomedical Engineering ) به معناي به كارگيري علوم مهندسي مختلف ( برق ، مكانيك ، شيمي و ... ) درارتباط با موجودات زنده است. هدف از مهندسي پزشكي اين است كه از طريق فعاليت بين رشته اي و تركيب آن ها سعادت جامعه بهبود يابد .

وظايف يك مهندس پزشك در بيمارستان شامل مديريت تجهيزات پزشكي ، تعميرات ، بهينه سازي ساخت تجهيزات و در نهايت ساخت تجهيزات (البته در مراكز پژوهشي و تحقيق و توسعه ) مي باشد. البته بحث مديديتي آن از بقيه مهمتر است.

علم مهندسي پزشكي عبارت است از كاربرد مهندسي در پزشكي از طريق مطالعه‌ي اصول و عملكرد سيستم‌هاي زنده و مدل‌سازي آن، به كار گرفتن اطلاعات و نتايج حاصل در جهت تشخيص و درمان بيماري‌ها. هدف اين رشته تربيت متخصصاني است كه بتوانند از عهده‌ي تجهيز، نگهداري و طراحي دستگاههاي پزشكي برآيند؛ يعني مهندس الكترونيك مجربي باشند كه با زمينه‌هاي پزشكي نيز آشنايي داشته و در نتيجه مي‌توانند دستگاه‌هاي پزشكي را طراحي كرده و بسازند يا اينكه مسؤول سفارش دستگاه از خارج كشور باشند.  دانش‌آموختگان (فارغ التحصيلان) مي‌توانند در زمينه‌ي طراحي، بهره‌برداري، نظارت، مديريت، و نگهداري از سيستمهاي مربوط به اين رشته وارد شوند. در اين راستا برخي از وظايف آنها به قرار زير است:

الف) نصب و راه‌اندازي دستگاه‌ها، وسايل پزشكي و تجهيزات پزشكي بيمارستان‌ها

ب) تعمير و نگهداري تجهيزات بيمارستاني

ج) مشاوره‌ي فني در سفارش و خريد دستگاه‌هاي پزشكي.

د) كمك در به كارگيري بهينه از دستگاه‌هاي پزشكي.

هـ) همكاري در طراحي دستگاه‌هاي پزشكي.

و) همكاري در طرح‌هاي تحقيقاتي پزشكي.

ح) ساخت وسايل و تجهيزات بيمارستاني

واحد مهندسي پزشكي بيمارستان

مجموعه ايست كه در سيستم ماتريسي سازمان بيمارستان وظيفه مديريت امور مرتبط با تجهيزات پزشكي را در راستاي تامين ايمني لازم براي بيماران و پرسنل و نيز بهره­وري بهينه اين تجهيزات جهت ارتقاء سه شاخصه كارآيي ، اثربخشي و رضايتمندي بيماران به عهده دارد.

هدف :

الف) استفاده موثر از تجهيزات و وسايل پزشكي و بهره گيري بهينه از تمامي قابليت هاي آنها

ب) افزايش عمر مفيد تجهيزات به منظور تضمين صحت و دقت عملكرد آنها و جلوگيري از خرابيهاي زودهنگام و نابهنگام

ج) كاهش هزينه هاي نگهداري ، تعمير ، و زمان از كارافتادگي دستگاهها

هـ) هدايت بيمارستان به استفاده از تكنيكها، تجهيزات و وسايل نوين متناسب با نيازهاي واقعي وتوانائيهاي مركز درماني

وظايف

برخي از وظايف مهم واحد مهندسي پزشكي به شرح ذيل مي باشد:

1- آموزش:

توانايي استفاده صحيح و بجا ، بهره گيري مؤثر از تمامي قابليت هاي تجهيزات و وسايل پزشكي ، اجتناب از سوء استفاده و خطرات آنها ، رعايت اصول نگهداري روزمره جهت افزايش عمر مفيد تجهيزات و تهيه گزارش هاي مربوطه ، منوط به آموزش كامل و صحيح كاربران

2- مديريت چرخه نصب و تعمير

3- مديريت نگهداري و عملكرد دستگاه

4- كارشناسي مشاور خريد تجهيزات پزشكي: نياز به دقت نظر در خصوص پارامترها جهت خريد تجهيزات و وسايل پزشكي براي مركز درماني ، واحد مهندسي پزشكي را به عنوان يك عضو مؤثر در كميته خريد مطرح مي نمايد:

·        شناسايي پارامترها و عملكردهاي مورد نياز مركز درماني بر اساس ميزان و نوع مراجعين و انتظارات كادر پزشكي و بر اين اساس شناسايي دستگاه هايي كه واجد اين پارامترها و عملكردها مي باشند.

·        مسائل لازم براي سرويس و نگهداري، وضعيت سرويس داخل كشور و تأمين قطعات يدكي

·        كسب اطلاعات فني لازم در خصوص عملكرد دستگاه در ساير مراكز درماني داخلي و خارجي

تعداد كارشناسان و تكنسين هاي تجهيزات پزشكي در مراكز درماني

جذب نيروي انساني متخصص و گذراندن دوره هاي تخصصي براي آشنايي با نكات ايمني و عملكردي، از اساسي­ترين اقدامات در اجراي موثر برنامه نگهداشت محسوب مي شود. در اين خصوص، مراكز درماني بايستي به ازاي هر 100 تخت بستري، نسبت به بكارگيري و جذب حداقل يك نفر مهندس در رشته مهندسي پزشكي يا مهندسي برق( ترجيحا گرايش الكترونيك) و يك نفر تكنسين فني در رشته تجهيزات پزشكي يا برق) ترجيحا الكترونيك) اقدام نمايند.

نگهداشت تجهيزات پزشكي

معرفي

 اهميت تجهيزات پزشكي و پيشرفت روزافزون فن آوري هاي مرتبط و تأثير اساسي آن در نظام سلامت كاملا مشخص و مشهود است، بطوريكه امروزه دستاورد متخصصين علوم پزشكي مرهون بكارگيري اين فن آوري در پيشگيري، تشخيص و درمان بيماري ها مي باشد. همچنين از نظر اقتصاد درمان نيز، تجهيزات پزشكي جايگاه ويژه اي داشته و بخش عمده اي از سرمايه مراكز درماني صرف تجهيز ، نگهداشت و نوسازي تجهيزات پزشكي مي گردد. انتخاب و تخصيص تجهيزات پزشكي بايد متناسب و منطبق با نيازهاي واقعي مراكز درماني، اهداف كلينيكي، نيروي انساني لازم و شرايط مورد نياز جهت تامين ايمني باشد. اين مهم در صورتي تحقق خواهد يافت كه يك برنامه مدون جهت مديريت تجهيزات پزشكي در سطح دانشگاه ها و مراكز درماني كشور طراحي و بعنوان ضابطه و سياست اصلي سرلوحه برنامه هاي مسئولين ذيربط قرار گيرد. از سوي ديگر با توجه به محدوديت هاي موجود در منابع مالي و انساني مراكز درماني بويژه در بخش دولتي، صيانت از اين سرمايه ملي بهمراه تامين نقش حياتي عملكرد صحيح تجهيزات پزشكي از ديگر وظايف وزارت متبوع و به تبع آن دانشگاه ها و مراكز درماني مي باشد.

تعريف نگهداشت تجهيزات

نگهداشت به كليه برنامه ها، فرآيندها و روش هاي اجرايي به منظور اطمينان از ايمني و عملكرد موثر و صحيح تجهيزات پزشكي اطلاق مي گردد. اين تعريف شامل فرآيند هاي نصب و راه اندازي، آموزش هاي اوليه، آزمون­هاي پذيرش، كنترل كيفي، نگهداري، تعميرات جزيي، كلي و اساسي، كليه آزمون ها براي حصول اطمينان از ايمني و عملكرد مورد نظر، مستندسازي از قبيل تهيه و به روز رساني شناسنامه، چك ليست ها، گزارش كار، فرم ها و مكاتبات، ارتقاء نرم افزاري و سخت افزاري و آموزش هاي ادواري و موردي مي باشد كه منجر به استفاده بهينه از تجهيزات پزشكي مي گردد.

اهداف

 اهداف مديريت نگهداشت را مي توان به صورت ذيل بيان نمود :

1- ارتقاء كيفيت خدمات سلامت

2- افزايش كارايي و اثربخشي تجهيزات پزشكي درمراكز درماني با در نظر گرفتن ايمني، عملكرد بهينه و تنظيم بودن آنها

3-  بهينه سازي بودجه و اعتبارات موجود در نگهداشت

 

 

دوشنبه 1 ارديبهشت 1393   19:07:25
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (NewGuest)


Powered By Sigma ITID.